Empower

Empoweri käitumiskoodeks - üldine eesmärk

Lähtuvalt Empoweri juhtimispõhimõtetest on ettevõtte peaeesmärgiks kasumlike teenuste pakkumine, aidates sellega oma klientidel nende äritegevust tõhustada. Eesmärgi saavutamiseks on Empower võtnud kohustuse järgida oma äritavades kõige rangemaid õigus- ja eetikanorme. Need hõlmavad kohustusi meie töötajate, äripartnerite, teiste sidusrühmade ja ühiskonna ees üldiselt.

Käesoleva käitumiskoodeksi eesmärk on määratleda üldised põhimõtted, mida kõik Empoweri töötajad ja tarnijad on kohustatud oma igapäevastes tegevustes järgima. Teisisõnu määrab käitumiskoodeks meie suhtlusviisi – omavahel, klientide, tarnijate ja teistega. Empower on määratlenud kolm valdkonda tagamaks jätkusuutlikkuse ja meie pideva töö vastutustundliku ettevõttena.

Need valdkonnad on:

Vaatamata oma tööülesannetele või ametikohale, peab iga töötaja alati järgima käesolevat käitumiskoodeksit ning selle alusel koostatud eeskirju ja juhendeid. Kõik meie tegevuse aluseks olevad eeskirjad ja juhendid peavad olema kooskõlas käesoleva käitumiskoodeksiga.

 

 

Tarnijad ja äripartnerid on Empoweri kogu väärtusahela oluline ja lahutamatu osa. Ootame oma partneritelt nende äritavades sama kõrgeid õiguslikke ja eetilisi standardeid järgivat käitumist. Empower soodustab käesoleva käitumiskoodeksi ellurakendamist, seirates oma tarnijate ja äripartnerite tegevust. Empower on kohustatud järgima oma klientide poolt välja töötatud õigus- ja eetikasuuniseid ning tervise, turvalisuse ja keskkonna alaseid suuniseid.