Intelligenta datatjänster

Intelligenta drifttjänster

Från mätning till fakturering – Empower kan erbjuda drifttjänster som täcker alla processer för producenter, distributörer, allmännyttiga och privata energibolag samt handlare och stora företag. Våra tjänster är indelade i moduler så att du kan skräddarsy ett eget tjänstepaket utifrån dina behov.

Vi debiterar våra tjänster efter volym, så att de är smidigt skalbara uppåt och nedåt om dina behov ändras. Vi inkluderar normalt våra egna ICT-system, som är anpassade särskilt för energibranschens behov, som en integrerad del av våra tjänster. Om du vill behålla dina befintliga system kan vi dock även överta driftansvaret med hjälp av dem.

Vi kan i regel erbjuda hela utbudet av tjänster för följande kundtyper eller behov:

  • För producenter
  • För handel
  • För överföring
  • För distributörer
  • För industrikunder

På Nord Pool-börsens Elspot-marknad handlar du med fysisk eldistribution under påföljande dag. Syftet med Empowers tjänst för planering av elinköp är att optimera din effektbalans i förväg, medan svängande marknadspriser beaktas. På så vis kan du minimera kostnaderna och få bästa möjliga handelsresultat.

Driftmiljö

Nord Pools Elspot-marknad är världens största ”dagen före-marknad” för elgrossisthandel. Bud på de olika produkterna på marknaden läggs enligt ett slutet auktionsförfarande, vilket innebär att information om andra bud inte är synlig. För att vara framgångsrik som operatör på marknaden behöver du tillförlitliga estimat att grunda dina elinköp på. Vid slutna auktioner krävs en plan som ger optimalt resultat i varje marknadssituation.

Vår tjänst

Empower har omfattande erfarenhet av att utarbeta de planer som krävs utifrån mekanismerna på den nordiska energimarknaden. Vid planering av elinköp sammanställer vi dina förbruknings- och produktionsestimat från olika källor och speglar sedan dessa mot marknadsprisestimat, vilket leder till köp eller försäljningar på Elspot-marknaden.

 

Med vår tjänst kan du även reagera på den aktuella efterfrågan och justera din produktion som en funktion av marknadspriset. Planering av elinköp ingår vanligen i ett större tjänstepaket och är nära kopplat till balanshanterings- och handelstjänster.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

För att handla på energimarknaden krävs prognoser om förbrukning och produktion av energi. Med Empowers högkvalitativa, aktuella estimat kan du hålla verksamhetsriskerna i schack och få bästa möjliga resultat på olika marknadsplatser.

Driftmiljö

För att vara framgångsrik som operatör på energimarknaden behöver du ha tillgång till den senaste informationen om din framtida förbrukning och produktion av energi. Till exempel används prognoser i Nord Pools Elspot- och Elbas-handel, beroende på ditt tidsspann. 

Du måste kunna reagera på förändringar i din förbrukning och produktion av energi när som helst. Dessutom kan oförutsedda händelser på marknaden eller överföringsnätet kräva att planerna ändras för att resultaten ska bli optimala. 

Vår 24/7 service

Empower har årtionden av erfarenhet när det gäller att tillhandahålla energiprognostjänster. Vårt kontrollrum är i drift dygnet runt sju dagar i veckan. Vi arbetar ständigt med att uppskatta förbrukningen av el, värme och naturgas för anläggningar både beroende och oberoende av vädret. Vi tillhandahåller produktionsestimat för all slags energiproduktion, och beaktar marknadsprisestimat och dina specifika instruktioner. Vid behov kan vi även hämta initial information direkt från våra system.

Vi tar fram prognoser på lång sikt, för de kommande dagarna eller för de kommande timmarna, utifrån dina behov. På anläggningar som mäts i realtid kan estimaten justeras separat med hjälp av parametriserade korrigeringar enligt realiserade volymer. Våra prognostjänster ingår vanligen i ett större tjänstepaket och är nära kopplade till Empowers elinköps-, balanshanterings- och handelstjänster. 

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Elprisernas volatilitet är en stor risk för operatörer på energimarknaden. Vi på Empower kan utföra balanshanteringstjänster åt dig när det behövs, dygnet runt, så att din verksamhet gynnas maximalt av marknadens svängningar.

Driftmiljö

Som aktör på elmarknaden måste du vara beredd på förändringar i din effektbalans. Alla oförutsedda händelser på marknaden eller överföringsnätet kan kräva att du vidtar balanshanteringsåtgärder. Elprisernas volatilitet kan ha betydande oförutsebara effekter på dina kostnader.

Den här balansrisken kan minskas genom aktiv övervakning av inköp och förbrukning/produktion av el, uppdatering av prognoser och andra avhjälpande åtgärder. Genom att noggrant övervaka och agera på effektbalansens utveckling när leveranstiden närmar sig minskar riskerna och affärsresultatet blir det bästa möjliga.

Vår 24/7 service

Empower har mycket stor erfarenhet av den nordiska energimarknaden. Vårt kontrollrum är i drift dygnet runt sju dagar i veckan. Vi fungerar gärna som din förlängda arm och kan utföra balanshanteringstjänster dygnet runt. 

Balanshanteringstjänsten används för att övervaka utvecklingen för dina inköp och din förbrukning av el samt för att uppdatera relaterade prognoser. Beroende på anläggningen och dina specifika instruktioner kan prognoser uppdateras baserat på parametriserade beräkningsalgoritmer eller åtgärder vidtagna av kontrollrumsoperatören. Om åtgärderna leder till handel på olika marknadsplatser grundas vårt agerande alltid på dina handelsprinciper.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Integreringen av de nordiska elmarknaderna till en gemensam marknad skapar fler marknadsaktörer och kräver förändringar för att harmonisera regler. Empowers tjänst för balansreglering ger balansansvariga parter en flexibel, effektiv och smidig lösning i en föränderlig marknadsmiljö.

Balansreglering för den balansansvariga parten

Syftet med balansreglering är att identifiera distributionen av el mellan elmarknadsparter i energisystemet. Den officiella balansregleringen sker i efterhand med tidsserier baserade på skalor med intervall på antingen en timme eller 15 minuter, beroende på specifika marknadsregler. Balansreglering sker separat för förbrukning och produktion, men kan i vissa fall vara kombinerad, beroende på marknadsregler.

För dig som balansansvarig part inkluderar balansregleringsprocessen verifiering av initial information om din och andra parters balans inom omfattningen för din öppna leverans. Dessutom ingår beräkning av balanser på huvudnätsnivå. Den här balansregleringens officiella resultat inkluderar nivåerna av öppen leverans för förbrukningsportföljer som täcks av dig, såväl som generationsportföljers produktion och förbrukning.

Vår tjänst

Empowers balansregleringstjänst inkluderar hantering av dina balansregleringsåtaganden. Utöver att kontrollera balansuppgifter omfattar tjänsten kommunikation via meddelanden i fast format mellan olika marknadsparter gällande initial balansregleringsinformation och regleringsresultat. Således kan eventuella öppna leveranser mellan balansansvariga parter identifieras, på vilka du kan basera din internfakturering.

Balansregleringstjänsten ingår vanligen i ett större tjänstepaket. Andra Empower-tjänster i ett sådant paket inkluderar ofta estimat för effektförbrukning och -produktion, inköpsplanering, spothandel, balanshantering dygnet runt alla veckans dagar samt olika rapporterings- och faktureringstjänster.

Balansreglering för distributionsnät

Med de nordiska balansregleringsreglerna ökar mängden information som hanteras av distributionsnät (DSO:er) dramatiskt vid mätning av laster och beräkning av balansregleringspositioner för leverantörer inom sina respektive distributionsområden. Empowers DSO-balansregleringstjänst ger dig den effektivitet och tillförlitlighet du behöver i den här nya världen med timvisa mätningar.

Vår tjänst

Empower har omfattande erfarenhet av att utföra balansreglering för olika distributionsnät. Vår balansregleringstjänst för distributionsnät täcker de juridiska kraven för regleringar och eventuella ytterligare tjänster du kan behöva. Tjänsten kan antingen konfigureras på Empowers egna tjänsteplattform eller så kan du välja att använda ett dedikerat system eller dina befintliga system. Ett gränssnitt till DSO:ens kundinformationssystem ingår vanligen i vår tjänst och vi har stöd för en rad olika gränssnittslösningar.

Balansreglering för distributionsnät ingår vanligen i ett större tjänstepaket och är nära kopplat till mätnings-, rapporterings- och meddelandetjänster.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Elleverantörer på den nordiska marknaden står inför ökande informationsmängder och behöver effektivare metoder för att verifiera korrekt fakturering och motsvarande elinköp till kunder.

Med Empowers tjänst kan detta göras snabbt och flexibelt, med förändringar i marknadsprocesser implementerade av oss för alla kunder samtidigt.

Driftmiljö

Elleverantörer har vanligen kunder inom flera distributionsnät. I en sådan driftmiljö är hantering och verifiering av kundspecifik mätdata viktiga uppgifter, tillsammans med att säkerställa att fakturering och elinköp stämmer.

Som leverantör behöver du säkerställa dina energiinköps förutsägbarhet och korrekthet genom att övervaka och verifiera kundspecifik mätdata mot motsvarande data allokerade till leverantörsbalansen genom reglering. Då kan du undvika överraskningar när det gäller att balansera elvolymer såväl som kostsamma finansiella korrigeringar i efterhand.

Vår tjänst

Empower har omfattande erfarenhet av den nordiska energimarknaden. När du låter oss sköta din balansverifiering får vi din kundspecifika timvisa mätdata, om sådan finns, från nätbolag. Vi kontrollerar denna data och jämför den mot balansregleringssummor. Ditt kundinformationssystem får sedan timvisa mätdata som används vid faktureringen. 

Vår flexibla tjänst implementeras antingen med Empowers eget system eller med ett system som du redan använder. Tjänsten inkluderar vanligen ett gränssnitt till ditt kundinformationssystem. Vi har stöd för olika gränssnittslösningar. Tjänsten ingår vanligen i ett större tjänstepaket. Empowers tjänster för balansverifiering inkluderar elförbrukningsestimat, Elspot-handel, balansreglering och olika rapporteringstjänster.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Empower har mångårig erfarenhet av Nord Pool-marknaden. Vi kan utföra Elspot- och Elbas-handel åt dig varje dag på året, oavsett om du är direktmedlem på marknaden, vill agera genom någon av våra partner eller låta oss handla bilateralt enligt samma spotprinciper.

Empower är helt och hållet en tjänsteleverantör, aldrig en handelspart. Vi tar alltid fram kundspecifika instruktioner för det praktiska utförandet av din handel, där din driftmiljö och dina mål beaktas. Handel ingår ofta i ett större tjänstepaket. Empowers tjänster för handel inkluderar estimat för effektförbrukning och -produktion, planering av elinköp, balanshantering dygnet runt alla veckans dagar samt olika rapporterings- och faktureringstjänster.

Handel på Elspot-marknaden

På Nord Pool-börsens Elspot-marknad handlar du med fysisk eldistribution under påföljande dag, på en säker, likvid och transparent marknadsplats. Empowers strömlinjeformade tjänst kan sköta din Elspot-handel varje dag på året, i enlighet med dina instruktioner och till minimal kostnad.

Nord Pools Elspot-marknad är världens största ”dagen före-marknad” för el. Det är en säker, likvid och transparent marknadsplats för elgrossisthandel i Norden och Baltikum. Marknadspriset som fastställs på Elspot-marknaden är det allmänna referenspriset för el. För handel inkluderar Elspot-marknaden en fast effektleverans på 0,1 MWh, såväl som olika block och flexibla timvisa produkter. Handeln med påföljande dags timvisa ordrar stänger klockan 12.00 centraleuropeisk tid varje dag. Bud läggs enligt ett slutet auktionsförfarande, vilket innebär att information om andra bud inte är synlig.

Vår tjänst inkluderar möjligheten att skicka Elspot-bud till marknadsplatsen i elektroniskt format, vilket minimerar felmarginalen. I vårt energihanteringssystem, EnerimEMS, tas även handelsresultaten emot i elektroniskt format.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Handel på Elbas-marknaden

På Nord Pool-börsens Elspot-marknad handlar du med fysisk eldistribution under påföljande dag, på en säker, likvid och transparent marknadsplats. Empowers strömlinjeformade tjänst kan sköta din Elspot-handel varje dag på året, i enlighet med dina instruktioner och till minimal kostnad.

Nord Pools Elspot-marknad är världens största ”dagen före-marknad” för el. Det är en säker, likvid och transparent marknadsplats för elgrossisthandel i Norden och Baltikum. Marknadspriset som fastställs på Elspot-marknaden är det allmänna referenspriset för el. För handel inkluderar Elspot-marknaden en fast effektleverans på 0,1 MWh, såväl som olika block och flexibla timvisa produkter. Handeln med påföljande dags timvisa ordrar stänger klockan 12.00 centraleuropeisk tid varje dag. Bud läggs enligt ett slutet auktionsförfarande, vilket innebär att information om andra bud inte är synlig.

Vår tjänst inkluderar möjligheten att skicka Elspot-bud till marknadsplatsen i elektroniskt format, vilket minimerar felmarginalen. I vårt energihanteringssystem, EnerimEMS, tas även handelsresultaten emot i elektroniskt format.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Trading with regulating power

Our service is described throughly in the Energy efficiency - section

Tillförlitligt utbyte av information mellan marknadsaktörer är avgörande på energimarknaden. Empower erbjuder tjänster för informationsutbyte som inkluderar överföring, konvertering och arkivering av meddelanden. Till en rimlig och förutsägbar kostnad får du en säker, tillförlitlig och flexibel tjänst vars omfång anpassas efter dina behov och baseras på ett lämpligt gränssnitt.

Informationsutbyte på energimarknaden

För att energimarknaden ska fungera ordentligt måste utbytet av information mellan olika marknadsparter och deras olikartade system vara tillförlitligt och snabbt. Det finns ett antal standardformat för meddelanden som används i Norden, till exempel Ediel- och Entso-E-XML. Datautbyte sker även mellan olika webbtjänsters gränssnitt och i realtid med Elcom- och IEC 60870-5-rutiner.

Empower deltar aktivt i att utveckla informationsutbytet i energibranschen genom nationella och internationella utvecklingsprogram som leds av marknadsintressenter och myndigheter. Ta till exempel Nordic Balance Settlement, NBS, där Empower kan till exempel erbjuda en fullständig konverteringstjänst för alla nya meddelanden.

Vår tjänst

Empower tillhandahåller kommunikation via meddelanden mellan parter på energimarknaden som en tjänst. Våra dataanslutningar täcker alla marknadsparter som är verksamma i Norden. Vi har stöd för alla nödvändiga standarder och gränssnitt. Du får en tjänst vars omfång kan anpassas efter dina behov och som baseras på ett gränssnitt som passar din infrastruktur. Meddelanden behandlas i realtid, i rätt ordning, i ett redundant, säkert och robust system som möjliggör övervakning i realtid.

Du bestämmer själv tjänstens omfattning och innehåll. Den kan bestå av enbart överföring av meddelanden, eller så kan den inkludera komplicerade konverteringar mellan olika meddelandeformat. Du kan även ändra vad som ska ingå i tjänsten efter hand. Vår tjänst ger god flexibilitet på flera sätt och nya lösningar på energimarknaden beaktas snabbt. Vi kan till exempel erbjuda tjänster för informationsutbyte som krävs för att utveckla intelligenta kraftnät för last- och produktionskontroll på anläggningar.

Alla skickade och mottagna meddelanden arkiveras. När det gäller konverterade meddelanden arkiveras både det ursprungliga och det konverterade meddelandet. Vi för en logg över alla meddelanden du skickar och tar emot, så att du kan se när ett visst meddelande skickades och om det har kommit fram eller inte.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Fakturering är en viktig process för alla företag. Fakturering är enkelt att outsourca eftersom processen är väldefinierad och har en regelbunden, fördefinierad frekvens. Outsourcing hjälper kunden att förbättra sin produktivitet eftersom dennes experter kan fokusera på kärnverksamheten istället för rutinuppgifter. Våra kunder är aktörerna på Nordens energimarknad, i rollen som balansansvarig, leverantör och distributionssystemoperatör.

Empowers faktureringstjänst skapar försäljningsfakturor och fakturor baserade på självfakturering som skickas till abonnentkunder eller andra parter som faktureras av abonnenten.

Masterdata (avtalsinformation, kunduppgifter, betalningskonton, produkt, priser och så vidare) som krävs för att skapa fakturorna sparas i IT-systemen enligt överenskommelse med abonnenten eller leverantören. Fakturaspecifika värden som timvisa värden och finansiell hedging erhålls via gränssnitt, genom datainsamling och beräkning av en andra process, eller till exempel via e-post skickad till leverantören av abonnenten.

Faktureringstjänstens grundprocess, det vill säga faktureringens drift och styrning, tillhandahålls av Empower IM enligt ett överenskommet schema och under kontorstid. Empower IM informerar abonnenten i händelse av avvikelser.

Utskick av fakturor till slutkunder, transport till arkiv, huvudbok, kundreskontra, till slutkundsportal och eventuella andra tredjepartssystem utförs enligt överenskommelse med abonnenten.

 

Vill du lära dig mer?

Ladda ner en Servicebeskrivning (PDF):

Vill du lära dig mer?