Hållbarhet

Hållbarhet i Empower

Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder att förbättra sin verksamhet med hjälp av Empowers tjänster. För att uppnå detta mål har Empower åtagit sig att hålla högsta möjliga juridiska och etiska standard inom samtliga affärsområden. Detta omfattar ansvar gentemot våra medarbetare och affärspartners, övriga intressenter och samhället i allmänhet.

Empower Code of Conduct

Syftet med den här uppförandekoden är att definiera den gemensamma uppsättning principer som alla vi på Empower måste följa i vårt dagliga arbete. Med andra ord beskriver uppförandekoden hur vi arbetar tillsammans, med våra kunder, leverantörer och andra. Empower har definierat tre olika områden inom hållbarhet och vårt kontinuerliga arbete som ansvarsfullt företag. Dessa områden är:

 • Beteende på marknaden

 • Medarbetarrelationer

 • Miljö.

Empower förbinder sig att driva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagkrav och med en hög grad av integritet och etik. Därför förväntas alla våra medarbetare utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med lagstiftningen och agera på ett ärligt sätt med gott omdöme och integritet.

Transparens

Empower främjar öppenhet och transparens samt en kontinuerlig dialog med företagets intressenter, inklusive kunder, leverantörer, medarbetare, kommuner och andra myndigheter samt medier. Därför är det viktigt att alla våra medarbetare följer dessa principer i sitt arbete.

 • Medarbetarna måste kommunicera på ett ärligt och korrekt sätt i sina kontakter med Empowers kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Medarbetarna förväntas också kommunicera på ett öppet och ärligt sätt om de kända eller potentiella konsekvenser som våra handlingar får eller kan komma att få för samhället och miljön. 

Respektera lagen

 • All affärsverksamhet och andra aktiviteter inom Empower måste strikt ske i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar samt enligt principerna om ansvarsfullt företagande i respektive land där dessa aktiviteter äger rum. Tillämpliga lokala lagkrav måste uppfyllas även när dessa krav är striktare än de standarder som anges i denna uppförandekod.
 • Överträdelser av lagar och förordningar får allvarliga konsekvenser för såväl Empower som för de enskilda personer som berörs. Även om Empower strävar efter att i god tid informera sina anställda om relevanta rätts-liga åtaganden är det varje enskild medarbetares ansvar att underrätta sig om och följa kraven i de lagar och förordningar som är tillämpliga för hans/hennes arbete. 

Några av de specifika rättsområden som är aktuella och beskrivs nedan är rättvis konkurrens, intressekonflikt, korruption, mutor och bedrägligt beteende.

Rättvis konkurrens

Konkurrenslagstiftningen syftar till att skydda konsumenter och företag mot otillbörliga affärsmetoder och styr därför företagens beteende på marknaden. Att bryta mot konkurrenslagstiftningen är mycket allvarligt och kan medföra risk för dryga böter och andra negativa konsekvenser för företaget. 

 • Alla anställda på Empower måste följa tillämplig konkurrenslagstiftning och får aldrig delta i diskussioner eller överenskommelser med konkurrenter om prissättning, marknadsandelar eller andra aktiviteter som kan störa konkurrensen på marknaden. 
 • Empowers anställda måste vara uppmärksamma på konkurrensfrågor i det dagliga arbetet, särskilt i kontakten med konkurrenter eller potentiella konkurrenter. Om en anställd upptäcker eller misstänker olagligt beteende måste vederbörande rapportera detta beteende till sin överordnade eller Empowers juridiska avdelning.

Intressekonflikt, korruption och mutor

Empower förväntar sig fullständig lojalitet från sina anställda, och medarbetarna förväntas sätta Empowers intressen främst när de utför sina arbetsuppgifter.

 • Alla former av korruption, inklusive men inte begränsat till utpressning, mutor, nepotism, bedrägeri och penningtvätt, är strängt förbjudna. Företaget tolererar aldrig bedrägligt beteende utan detta är under alla omständigheter strängt förbjudet.
 • Medarbetare och leverantörer måste undvika situationer där egna eller familjens intressen påverkar deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter med Empowers bästa för ögonen. 
 • Alla medarbetare är strängt förbjudna att genom eller i samband med sina arbetsuppgifter lova, erbjuda, betala eller begära mutor eller provision av något slag (däribland pengar, förmåner, tjänster eller något av värde) för att skaffa eller behålla affärstillfällen eller för att främja gynnsamma beslut, diskussioner eller tjänster från myndigheter. 
 • Leverantörer får aldrig betala för underhållning som erbjuds Empower-anställdas familjer. När anställda besöker leverantörer eller deltar i mässor, konferenser och liknande måste deras rese- och boendekostnader betalas av Empower.
 • Det är strängt förbjudet för medarbetare att ta emot några gåvor eller tjänster från befintliga eller potentiella affärspartners som överstiger den normala nivån för gästfrihet. Om det finns minsta möjlighet att en gåva eller tjänst kan innebära en intressekonflikt ska medarbetaren alltid rådgöra med sin överordnade innan sådan gåva eller tjänst tas emot. 

Bedrägligt beteende

 • Empower tolererar aldrig bedrägligt beteende eller bedrägliga aktiviteter som förskingring, bedrägeri eller stöld, vare sig det drabbar Empowers eller någon tredje parts egendom. Sådana överträdelser kan leda till disciplinåtgärder som uppsägning, liksom straffrättsliga påföljder.

Skydd av Empowers tillgångar och immateriella egendom 

Empower lägger stora resurser på att utveckla och underhålla tillgångar som används i företagets affärsverksamhet. Utöver de fysiska tillgångarna är immateriell egendom och data också värdefulla tillgångar för Empower. Att tillämpa en tillräcklig skyddsnivå för den information som Empowers kunder har anförtrott företaget är inte bara ett lagkrav utan även helt nödvändigt för att Empower ska kunna fortsätta att bedriva en framgångsrik verksamhet och bevara sitt goda rykte. 

 • Alla medarbetare är skyldiga att följa procedurer och riktlinjer som är till för att skydda Empowers fysiska tillgångar som utrustning, datorer och kommunikationssystem. 
 • Alla medarbetare måste ta ett personligt ansvar för att skydda konfidentiell information och data som tillhör Empower eller tredje part från otillåten spridning, otillåtna ändringar eller förlust och för detta ändamål följa de policyer och procedurer som Empower IT har implementerat (däribland Empowers policy för informationssäkerhet). 

Det är av största vikt för Empower att ha solida och långsiktiga relationer med alla medarbetare som bygger på ömsesidig respekt och värdighet. Eftersom medarbetarnas kompetens är en av Empowers viktigaste tillgångar investerar Empower i medarbetarnas välbefinnande. Med hänsyn till detta har Empower bland annat infört Empowers ledarskapsattribut/arbetssätt som beskriver önskvärda egenskaper hos våra chefer och hur Empower vill att dess medarbetare ska behandlas av sina överordnade.

Anställningsvillkor 

 • De anställningsförhållanden som erbjuds Empowers medarbetare ska åtminstone uppfylla minimikraven i tillämplig nationell arbetslagstiftning, tillämpliga kollektivavtal samt tillämpliga internationella konventioner. Detta gäller bland annat minimilöner och arbetstider. När minimilönen bedöms vara otillräcklig för att täcka de grundläggande behoven ska levnadslön tillämpas.

Respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter

Empower kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter utan respekterar skyddet för mänskliga rättigheter så som det definieras i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Empower stödjer de grundläggande arbetsrättigheterna så som de definieras av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Med hänsyn till detta tillämpar Empower föreningsfrihet och effektivt upprätthållande av rätten till kollektiva förhandlingar samt strävar efter att upprätthålla goda relationer med arbetsorganisationer, fackföreningar och medarbetarrepresentanter. I de fall då medarbetarnas rätt till kollektiva förhandlingar är begränsad av lokal lagstiftning strävar Empower efter att säkerställa att medarbetarna har alternativa sätt att framföra sina åsikter.

 • Företaget tar sitt ansvar för att se till att dessa rättigheter tillämpas gentemot dess medarbetare och förväntar sig att medarbetarna själva alltid respekterar och följer dessa grundläggande mänskliga rättigheter.
 • Empower accepterar inga former av tvångsarbete eller barnarbete.

Rättvisa anställningsförhållanden – jämlikhet, icke-diskriminering och bekämpning av trakasserier

Likabehandling av alla medarbetare är ett av kärnvärdena för Empower. Vi strävar efter att arbeta som ett lag och att främja öppen, ärlig och respektfull kommunikation mellan alla våra medarbetare. Empower värdesätter mångfald bland sina medarbetare och erbjuder samma möjligheter för alla medarbetare och arbetssökande. 

 • Vi diskriminerar inte utifrån ras, etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, civilstatus, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionshinder, ålder, politiska övertygelser eller andra egenskaper som skyddas av lagar eller förordningar. Vi tillämpar dessa principer inom anställningsförfarandets alla faser, inklusive rekrytering, anställning, utbildning, befordran och lönesättning.
 • Vi lägger också stor vikt vid att kunna erbjuda en arbetsplats fri från alla former av trakasserier utifrån personliga egenskaper som ras, religion, nationellt ursprung, kön, könsuttryck eller sexuell läggning och åtar oss att behandla våra medarbetare med värdighet och respekt. 
 • Empower accepterar inga former av våld eller mobbning från sina medarbetare.

Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden 

Ett av Empowers kärnvärden är ambitionen att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare och leverantörer. Empower anser att alla arbetsplatsolyckor är möjliga att förebygga och engagerar sig därför i att kontinuerligt förbättra och sträva efter en säker och hälsosam arbetsmiljö utifrån alla aspekter. Vår princip är att aldrig kompromissa i frågor som rör arbetssäkerhet.

 • Företaget och dess leverantörer måste ha särskilt utsedda personer som ansvarar för hälsa och säkerhet inom organisationen. Det är mycket viktigt att den medarbetare som tilldelas detta ansvar ser till att varje medarbetare får god information om och utbildning i säkerhetskraven. Skriftliga instruktioner för hälsa och säkerhet ska göras tillgängliga för alla medarbetare.
 • Varje medarbetare är ansvarig för att följa säkerhetslagstiftningen, Empowers minimikrav för säkerhet samt övriga säkerhetsinstruktioner och att informera ledningen om alla eventuella tillkortakommanden som rör säkerhetsinstruktioner eller skyddsåtgärder.
 • Varje medarbetare har både rätt och skyldighet att avbryta arbetet om riskfyllt beteende observeras.
 • Företaget strävar tillsammans med sina anställda och leverantörer efter att aktivt förebygga nödsituationer och säkerställa att man har kapacitet för att agera på lämpligt sätt om sådana situationer ändå uppstår genom att analysera, identifiera och tillämpa lämpliga förebyggande och korrigerande åtgärder.
 • Anställda får aldrig arbeta påverkade av alkohol eller droger.
 • Riskutvärderingar på arbetsplatsen ska utföras regelbundet och alla olyckor måste dokumenteras och rapporteras utan dröjsmål.

Empower är delaktigt i alla stadier av energisektorns livscykel och vi tror att våra tjänster i stor utsträckning kan bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Även inom vår egen verksamhet strävar vi på Empower, tillsammans med våra kunder och leverantörer, efter att reducera verksamhetens miljöpåverkan samt att bedriva proaktiv miljövård på alla nivåer, inklusive kontinuerlig mätning och utvärdering av vår miljöpåverkan.

Empowers ambition är att kontinuerligt göra våra tjänster mer miljövänliga genom att aktivt leta efter sätt att reducera negativ miljöpåverkan under tjänsternas hela livscykel. Vi minskar vår verksamhets miljöpåverkan bland annat genom korrekt urval och användning av material, korrekta processer, minimering och återvinning av avfall och utsläpp. 

 • Företaget ska se till att varje medarbetare får god information om och utbildning i miljökraven. 
 • Medarbetarna måste följa all lagstiftning, alla miljötillstånd och andra tillämpliga bestämmelser.
 • Medarbetarna måste sträva efter att reducera eller eliminera avfall och annan miljöpåverkan, till exempel genom att återvinna material och avfall på lämpligt sätt.
 • Medarbetarna måste sträva efter att reducera eller eliminera alla avfall och annan miljöpåverkan, till exempel genom att återvinna material och avfall på lämpligt sätt.
 • Medarbetarna måste hantera miljöbrott och klagomål på ett systematiskt sätt och kommunicera dem till de anställda och till externa intressenter, däribland Empower om företaget berörs.
 • Leverantörerna måste förse Empower med aktuell miljödokumentation och information på begäran från Empower. 

Miljöpolicy

Empowers miljöpolicy ingår som en del i vår Management Policy. Vi tar hänsyn till miljöaspekterna i vår verksamhet och strävar hela tiden efter att förbättra företagets miljöprestanda.

Empower är aktivt engagerade i tillämpningen av den här uppförandekoden och främjar tillämpningen av densamma genom att effektivt kommunicera dess innehåll till de anställda. Empower utför även intern övervakning av hur uppförandekoden tillämpas.

Varje medarbetare är skyldig att läsa, förstå och följa den här uppförandekoden. Underlåtelse att följa principerna och kraven i denna policy kan leda till såväl disciplinåtgärder (däribland uppsägning) som civil- och straffrättsliga påföljder. 

Eftersom det inte är möjligt att ta upp alla tänkbara situationer i den här uppförandekoden ska medarbetarna be om råd om det uppstår osäkerhet kring det korrekta sättet att agera. Alla medarbetare uppmanas att vid behov ställa frågor eller ta upp problem med sin överordnade eller Empowers juridiska avdelning snarast möjligt. 

Rapportering och utredning av överträdelser

Om någon medarbetare får kännedom om en potentiell eller misstänkt överträdelse av denna uppförandekod ska detta rapporteras via e-post till ethics@empower.eu. Endast medlemmar av Empowers etiknämnd ska ha rätt att få tillgång till och läsa e-post som skickas till denna adress. Anställda kan också skicka en anmälan via post till: Empower Ethics Board/CLO, Empower Oy, Valimotie 9-11, FI-00380 Helsinki, Finland.

Empowers etiknämnd, som består av vd, CLO och CPO, ansvarar för utredningen av misstänkta överträdelser av denna uppförandekod. Empowers etiknämnd ska utreda den misstänkta överträdelsen under sekretess och kan bland annat fråga ut avdelningschefen samt besluta om ytterligare åtgärder som krävs för den misstänkta överträdelsen.

Såvida inte den misstänkta överträdelsen involverar divisions- eller avdelningschefen ska Empowers etiknämnd utan oskäliga dröjsmål underrätta den berörda divisions- eller avdelningschefen om den misstänkta överträdelsen, dock utan att identifiera den medarbetare som har rapporterat den misstänkta överträdelsen. 

Om den misstänkta överträdelsen rör koncernchefen (vd) ska CLO rapportera den misstänkta överträdelsen direkt till Empowers styrelseordförande. Styrelseordförande och CLO ska därefter besluta om lämpliga åtgärder för den misstänkta överträdelsen. Om den misstänkta överträdelsen rör någon annan medlem av etiknämnden ska hon/han inte på något sätt delta i etiknämndens utredning.

Överträdelser ska alltid rapporteras till Empowers styrelse, såvida inte etiknämnden finner att den rapporterade överträdelsen tydligt saknar grund.

I samtliga fall ska såväl den eller de personer som rapporterat överträdelsen som den eller de anklagade förbli anonyma gentemot exempelvis avdelningsledningen och andra arbetsgrupper. Dessutom ska ingen form av vedergällning drabba medarbetare som gör en sådan anmälan i god tro.

Förvaltning

CLO är ägare av denna uppförandekod och ansvarar för att revidera uppförandekoden vid behov.

Empower tar yrkessäkerheten på allvar

Empower säljer tjänster till infrastrukturföretag och industri. Människor - våra anställda - är en viktig del av vår verksamhet. Vår personals hälsa och säkerhet är viktig för oss. Att uppfylla arbetssäkerhetsbestämmelserna är också ett krav på god kvalitet och kundnöjdhet. Vår princip är inte att göra kompromisser i frågor som rör arbetssäkerhet.

Empower fokuserar på förebyggande säkerhetshantering, vilket innebär att kontinuerligt identifiera, avlägsna och minimera säkerhetsrisker. Säkerhetsnivån hos företaget övervakas ständigt med både olycka och förebyggande mätare.

Olyckor och nära samtalssituationer kommer att undersökas. Vi analyserar olyckor och deras orsaker för att förbättra säkerheten i vår verksamhet. Vårt mål är att ha noll arbetsolyckor.

Empower har ett OHSAS 18001-certifikat (arbetshälsosäkerhetshanteringssystem).

Mångfald i vår verksamhet

Empower är medlem i Finlands ledande företagsansvarsnätverk Finnish Business & Society FIBS. Vi är en del av FIBS Diversity Network och vi är engagerade i de fyra principerna om mångfald i vår verksamhet.

Åtagandet om mångfald innefattar principerna om socialt ansvar - ett rättvist och inkluderande arbetsgemenskap, kundorientering, god interaktion, samarbete och rättvist ledarskap.